แสดงความยินดี : ดร. ชุมพล พรประภา – นายกสมาคมฯ

แสดงความยินดี : ดร. ชุมพล  พรประภา  นายกสมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย)

2013-05-02_183254

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอขอเปิดสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์สาธารณรัฐหมู่เกาะฟิจิประจำประเทศไทย โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมทั่วประเทศไทยและแต่งตั้ง นายชุมพล พรประภา เป็นกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ สาธารณรัฐหมู่เกาะฟิจิประจำประเทศไทย โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมทั่วประเทศ

เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรงานเลขารุ่น 3

แสดงความยินดี นายกสมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย)

This slideshow requires JavaScript.

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 นายชนะ รุ่งแสง นายกสภาวิทยาลัยเซาท์อีสธ์บางกอก และสมาชิกสมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย) เป็นเจ้าภาพแสดงความยินดี กับ นายชุมพล พรประภา นายกสมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย) ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณจากคุรุสภา ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2555
ให้เป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2556 อ่านเพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “งานเลขานุการสภาสถาบันอุดมศึกษา” รุ่นที่ 3

This slideshow requires JavaScript.

เมื่อวันที่ 13-15 และ 18-19 มีนาคม 2556 สมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย) จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรงานเลขานุการสภาสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ 3 ขึ้น โดยมีเลขานุการสภาฯ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 27 คน จาก 22 สถาบัน เข้าร่วมรับฟังการบรรยายและร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และการแก้ปัญหาต่างๆ ในงานสภาสถาบันอุดมศึกษา
อ่านเพิ่มเติม

เอกสาร การประชุมกรรมการสภาฯ

2013-02-19_160856

ความเป็นมา 

“ที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย” (ทกสท) ได้รับการจัดตั้งและเริ่มดาเนินการมาตั้งแต่ปี 2553 โดยมีดาริมาจากการปรึกษาหารือของกลุ่มบุคคลจานวนหนึ่ง อันประกอบด้วย นายกสภามหาวิทยาลัยและอดีตนายกสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งกรรมการและอดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากหลายมหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม

สภามหาวิทยาลัยกับหลักการบรรษัทภิบาล

2013-02-19_091830สภามหาวิทยาลัยกับหลักการบรรษัทภิบาล

ศาสราจารย์ ดร.ภาวิช  ทองโรจน์
รองประธานคณะกรรมการอุดมศึกษา
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธ์และมหาวิทยาลัยนครพนม
อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อธิการบดีเกียรติคุณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อดีตคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์ : นายกสมาคมฯ

สมศดร. ชุมพล  พรประภา นายกสมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย) ได้รับเกียรติจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องค์การมหาชน (สมศ) เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เรื่อง อ่านเพิ่มเติม

ฟอร์มการสมัครสมาชิก

ดาวน์โหลด >>> Form_สมัครสมาชิก-ค่าบำรุงรายปี

ประเภทสมาชิก

ไฟล์ (.doc)

ไฟล์(.pdf)

   สมาชิก(สถาบัน)
แบบฟอร์มชำระค่าบำรุงรายปี แบบฟอร์มชำระค่าบำรุงรายปี
ใบสมัครเป็นสมาชิก ใบสมัครเป็นสมาชิก
   สมาชิก(สมทบ)
แบบฟอร์มชำระค่าำบำรุงรายปี แบบฟอร์มชำระค่าำบำรุงรายปี
ใบสมัครเป็นสมาชิก ใบสมัครเป็นสมาชิก

แสดงความยินดี : อธิการบดี มศว – สมาชิกสมทบของสมาคมฯ

แสดงความยินดี : อธิการบดี มศว – สมาชิกสมทบของสมาคมฯ

2013-02-18_193443ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสมาชิกสมทบของ สสมท ได้รับแต่งตั้งเป็นประธาน สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ประจำปี 2556 – 2557

ป้องกัน: เอกสารสำหรับสมาชิก

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง